Ta, co lubi marzyć...

108 tekstów – auto­rem jest Ta, co lu­bi marzyć....

Dziewczynka

Cały świat jest złożony z ludzi. To my go bu­duje­my, my jes­teśmy światem. Jes­teśmy drze­wami, morzem, niebem i oceanem. Jes­teśmy chmu­rami, słońcem i księżycem. Możemy być wszys­tkim, jeżeli te­go zapragniemy.

Pew­ne­go dnia, spotkałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 5 czerwca 2016, 01:41

Niektórzy ludzie na zaw­sze po­zos­taną dla mnie za­gadką, której nig­dy nie będę w sta­nie rozwiązać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 kwietnia 2016, 23:30

Cza­sami ra­nimy ludzi, cho­ciaż nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, jak moc­no ich to zaboli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2016, 00:09

Dopóki cze­goś nie stra­cisz, nie uświado­misz so­bie, jak war­tościowe to było. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2015, 00:29

Zaufa­nie po­lega na widze­niu rzeczy, które dla in­nych są niewidzialne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 listopada 2015, 23:05

Gdy ktoś ra­ni Cię po raz ko­lej­ny tak sa­mo moc­no, przes­ta­jesz mu wybaczać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 listopada 2015, 22:39

Ktoś, kto pot­ra­fi bez prob­le­mu z Ciebie zre­zyg­no­wać, nig­dy nie był Twoim przyjacielem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2015, 23:35

Zaczy­nając po raz ko­lej­ny, wie­działam, że już nig­dy nie będzie tak sa­mo jak kiedyś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 listopada 2015, 23:38

Cza­sami nie możemy spra­wić, by oso­ba, która jest naj­bliższa nasze­mu ser­cu po­kochała nas tak samo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 listopada 2015, 23:43

Naj­większy ból nasze­mu ser­cu za­dają ra­ny za­dane przez ludzi, którzy nig­dy nie po­win­ni ich zadać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 października 2015, 22:42

Ta, co lubi marzyć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ta, co lubi marzyć...

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 czerwca 2016, 23:02Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Żeby dob­rze poz­nać ja­kiegoś [...]

5 czerwca 2016, 17:24Ta, co lu­bi marzyć... sko­men­to­wał tek­st Dziewczynka

5 czerwca 2016, 09:47Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Dziewczynka

5 czerwca 2016, 09:36Niusza sko­men­to­wał tek­st Dziewczynka

5 czerwca 2016, 09:17Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby dob­rze poz­nać ja­kiegoś [...]

5 czerwca 2016, 09:17Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Wznosząc się do góry, [...]

5 czerwca 2016, 09:16Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Niektóre ra­ny są tak [...]

5 czerwca 2016, 09:16Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Największy ból nasze­mu ser­cu [...]

5 czerwca 2016, 09:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czasami nie możemy spra­wić, [...]

5 czerwca 2016, 09:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ktoś, kto pot­ra­fi bez [...]